خانه » آموزش ها » آموزش بافت لیف حمام مدل ماهی

آموزش بافت لیف حمام مدل ماهی

آموزش بافت لیف حمام مدل ماهی

آموزش بافت لیف حمام مدل ماهی

دو رنگ کاموا لازم داریم.

بارنگ ماهی با ۸ زنجیره شروع کرده وبه زنجیره اول وصل میکنیم تا دایره ای تشکیل می شود.

رج اول داخل دایره با ۳زنجیره شروع کرده و۱۹ پایه بلند زده که با سه زنجیره میشود ۲۰ پایه بلند.

رج دوم  با ۳زنجیره شروع کرده یک پایه بلند وسه زنجیره ودو پایه بلند مِ بافیم که گل چهارتایی به مامیدهد وچهارتا گل دوتایی بافته ( دوپایه بلند میدهد گل دوتایی)ودوباره یک گل چهار تایی وچهارتا گل دوتایی دیگر می بافیم دوطرف دوتا گل چهارتایی وبین انها چهارتا گل دوتایی بافته می شود.

رج سوم  گل چهارتایی بعد دوزنجیره وپنج تا گل دوتایی بافته ان طرف هم همینطور بافته تا رج تمام شود.

رج چهارتایی رابه گل شش تایی تبدیل میکنیم (سه تا پایه وسه زنجیره وسه تاپایه در یک پایه می بافیم که به ما یک گل شش تایی میدهد)تا اخر رجها این گل شش تایی این طرف وان طرف کار ثابت بافته می شود. وگلهای دوتایی به شش تا تبدیل می شود.

رج پنجم یک گل شش تایی ودوتا زنجیره سه تا گل دوتایی  یک زنجیره ویک پایه بلند ویک زنجیره وسه تاگل دوتایی  دوتا زنجیره ویک گل شش تایی دوباره دوتازنجیره سه تاگل دوتایی ویک زنجیره ویک پایه بلند ویک زنجیره وسه تاگل دوتایی واخر به سه زنجیره اول کار وصل ورج تمام می شود.

رج بالا را تکرار میکنیم تا جایی که پایه بلند های وسط کار ما اضافه شود تا ۱۱ پایه بلند.

رجهای بعدی هم همینطور بافته فقط ۱۱ پایه بلند بافته شده را کم کرده در هر رج یک پایه بلند کم میشود تا به یک پایه بلند برسد که ماهی ما تمام می شود.

در ضمن برای اینکه اشتباه نشود بدانید که سه تاگل دوتایی این طرف پایه بلند های وسط وان طرف تا اخر کار ثابت سه تا بافته می شود.

تزئین ماهی بایک رنگ متفاوت انجام می شود.

باله های روی ماهی:
از رج چهارم شروع کرده وسط گل شش تایی را نخ وصل میکنیم ودر هر گل سه پایه بلند وپنج زنجیره که وصل به زنجیره اولی کرده تا شکل یک گره تشکیل میشود ودوباره سه پایه بلند وادامه میدهیم تا یازده
گل وگره بافته شود طرف دیگر ماهی را هم همینطور آموزش بافت لیف حمام مدل ماهیبافته تا دو باله ماهی بافته می شود.

دم ماهی:
داخل هر پایه یک پایه بلند مِ بافیم  دورتادور دم ماهی را پایه بلند زده رج بعد پنج زنجیره زده به پایه بعدی وصل میکنیم که دورتا دور کار را دالبر زده ایم.

برای چشم ماهی پنج زنجیره زده دایره ای درست میکنیم تا انجایی که داخل دایره جا دارد پایه بلند زده  تا پر شود وبه ماهی وصل می کنیم.

loading...

تاکنون یک نظر ثبت شده است.

  1. لطفا اموزش لیف های مختلف و زیبا فانتزی و ارسال به تلگرام من لطفا با تشکر و سپاس فراوان

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

Copyright Saison.ir © 2015 - Allrights Reserved. سایسون