جملات زیبا

فال بوسه متولدین همه ماه های سال

فال بوسه متولدین همه ماه های سال

فال بوسه متولدین همه ماه های سال اگر چشم مدخل روح باشد، آنوقت ميتوان گفت كه لب هم راهرو ذهن اسـت. مــا افكار خود را با يك لبخند انتقال ميدهيم، عشق را در كلمـات مي گنجانيم و علايق خود را بابوسه ابراز مي نماييم. در يك بوسه مطالب عميقي وجود دارد كه بيان آن ها فراي لغات و كلمات است. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب