بایگانی برچسب ها: آموزش بافت لیف بافتنی

آموزش بافت لیف حمام مدل ماهی

آموزش بافت لیف حمام مدل ماهی

آموزش بافت لیف حمام مدل ماهی دو رنگ کاموا لازم داریم. بارنگ ماهی با ۸ زنجیره شروع کرده وبه زنجیره اول وصل میکنیم تا دایره ای تشکیل می شود. رج اول داخل دایره با ۳زنجیره شروع کرده و۱۹ پایه بلند زده که با سه زنجیره میشود ۲۰ پایه بلند. رج دوم  با ۳زنجیره شروع کرده یک پایه بلند وسه زنجیره ودو پایه بلند مِ بافیم که گل چهارتایی به مامیدهد وچهارتا گل دوتایی بافته ( دوپایه بلند میدهد گل دوتایی)ودوباره یک گل چهار تایی وچهارتا گل دوتایی دیگر می بافیم د...

ادامه مطلب